CISR - Înfiinţare şi organizare

Consiliul Interministerial pentru Siguranţă Rutieră este organul consultativ al Guvernului, fără personalitate juridică, care asigură concepţia de ansamblu şi coordonarea pe plan naţional, pe baza strategiei naţionale de siguranţă rutieră şi a programului naţional de acţiuni prioritare pentru implementarea strategiei, a activităţilor privind îmbunătăţirea siguranţei rutiere, desfăşurate de organele de specialitate ale administraţiei publice şi de alte instituţii şi organizaţii cu atribuţii în aceste domenii, şi evaluarea politicilor publice privind siguranţa rutieră, care funcţionează în baza Hotărârii Guvernului nr. 437/1995 privind înfiinţarea Consiliului Interministerial pentru Siguranţa Rutieră, act normativ modificat prin Hotărârea Guvernului nr. 901 din 20 august 2008.

Obiectivul C.I.S.R. îl constituie asigurarea unei concepţii de ansamblu şi coordonarea pe plan naţional, pe baza strategiei naţionale de siguranţă rutieră şi a programului naţional de acţiuni prioritare pentru implementarea strategiei, a activităţilor privind îmbunătăţirea siguranţei rutiere, desfăşurate de organele de specialitate ale administraţiei publice şi de alte instituţii şi organizaţii cu atribuţii în acest domeniu, elaborarea de propuneri de acte normative, precum şi elaborarea de propuneri către Guvern privind asigurarea şi utilizarea mijloacelor financiare necesare pentru realizarea programului, evaluarea politicilor publice de siguranţă rutieră şi coordonarea activităţilor de cercetare şi comunicare privind siguranţa rutieră.

Principalele domenii de activitate ale C.I.S.R. sunt:

  1. colectarea şi analizarea datelor referitoare la accidentele rutiere, a indicatorilor de performanţă ai siguranţei rutiere şi a datelor de expunere la riscul de accident şi informarea publică;
  2. modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii rutiere, îndeosebi a marcajelor şi semnalizării rutiere;
  3. educarea şi instruirea participanţilor la traficul rutier şi desfăşurarea de campanii de sensibilizare publicului;
  4. supravegherea siguranţei traficului rutier şi a transporturilor rutiere;
  5. îmbunătăţirea siguranţei circulaţiei rutiere pe drumurile publice, în special în zonele cu risc ridicat de producere a accidentelor rutiere: zone rezidenţiale, parcuri, locuri de joacă, spitale, pieţe şi altele asemenea din zonele urbane din România, şi îmbunătăţirea siguranţei participanţilor la trafic vulnerabili: pietoni, biciclişti;
  6. creşterea gradului de siguranţă activă şi pasivă a vehiculelor rutiere;
  7. participarea României alături de statele membre ale Uniunii Europene şi ale Organizaţiei Naţiunilor Unite la efortul global de reducere a numărului de victime datorate accidentelor rutiere;
  8. constituirea unor centre-pilot pentru introducerea măsurilor de creştere calitativă a transportului şi siguranţei circulaţiei rutiere în mediul urban şi rural.

Atribuţiile C.I.S.R. constau în elaborarea strategiei naţionale de siguranţă rutieră şi a programului naţional de acţiuni prioritare pentru implementarea acestei strategii, evaluarea impactului politicilor publice de siguranţă rutieră şi coordonarea cercetării şi comunicării privind siguranţa rutieră.

Pentru realizarea programului naţional de acţiuni prioritare de siguranţă rutieră, C.I.S.R. emite hotărâri care sunt duse la îndeplinire de entităţile din cadrul C.I.S.R. Hotărârile C.I.S.R. sunt făcute publice prin grija Secretariatului C.I.S.R., pe site-ul Ministerului Transporturilor.

Pentru problemele cu caracter normativ, C.I.S.R. elaborează propuneri de reglementare legală care sunt înaintate autorităţilor publice cu drept de iniţiativă legislativă.

Pentru problemele care interesează autorităţile administraţiei publice locale, acestea, consultând hotărârile C.I.S.R., pot elabora reglementări proprii, prin hotărâri ale consiliului local sau judeţean ori, după caz, prin dispoziţii ale primarului."

Primul-ministru coordonează activitatea C.I.S.R., iar activitatea curentă a C.I.S.R. este condusă de ministrul transporturilor, având calitatea de preşedinte.

Secretariatul C.I.S.R., denumit în continuare S.C.I.S.R., este asigurat de Ministerul Transporturilor, prin Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.